Αύξηση παραγωγής και εσόδων στην βιομηχανία επίπλων το 2014

Αύξηση παραγωγής και εσόδων στην βιομηχανία επίπλων το 2014

Βελτίωση κερδοφορίας και τζίρου από τα προηγούμενα έτη

Αύξηση παραγωγής , αλλά και εσόδων καταγράφει το 2014 η ελληνική βιομηχανία επίπλων , ανακάμπτοντας από τα χαμηλά επίπεδα τζίρου και κερδοφορίας των προηγουμένων ετών.
 

Ο κλάδος της ελληνικής βιομηχανίας επίπλων που εμφάνισε μειωμένες ζημιές το 2013, κατέγραψε αυξημένη παραγωγική δραστηριότητα το πρώτο 5μηνο του 2014. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η ποσοστιαία μεταβολή του όγκου της παραγωγής του κατά το τρέχον έτος, ανά μήνα και συνολικά κατά το πεντάμηνο, έχει ως εξής: +14,3% τον Ιανουάριο (-29,8% τον ίδιο μήνα του 2013), +8,0% τον Φεβρουάριο (-31,5%), -6,6% τον Μάρτιο (-28,7%), +3,7% τον Απρίλιο (-21,7%), +8,0% τον Μάιο (-27,5%) και συνολικά +7,7% το πεντάμηνο (-27,7%).

Ανοδική πορεία φαίνεται ότι ακολουθούν και τα έσοδά του. Συγκεκριμένα, η εξέλιξη του κύκλου εργασιών του κλάδου κατά τους πέντε πρώτους μήνες του 2014, αλλά και κατά το δωδεκάμηνο Ιουνίου 2013 – Μαΐου 2014, έχει ως εξής: +10,1% τον Ιανουάριο (-22,0% τον ίδιο μήνα του 2013), +10,9% τον Φεβρουάριο (-26,8%), -2,1% τον Μάρτιο (-35,6%), +2,8% τον Απρίλιο (-10,1%), +19,1% τον Μάιο (-32,5%) και συνολικά -3,6% το δωδεκάμηνο Ιουνίου 2013 – Μαΐου 2014 (-28,9%), σε επίπεδα που είναι κατά 65,9% χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.

Ο κλάδος της παραγωγής επίπλων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 121 εταιρειών του όπως αυτά παρουσιάζονται από το www.inr.gr, εμφάνισε το 2013, σε σύγκριση με το 2012, βελτιωμένα κατά 19,5 εκατ. ευρώ αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της τάξεως των εννέα εκατ. ευρώ (-10,5 εκατ. ευρώ το 2012), σε συνθήκες πτώσης των εσόδων του κατά 8% και βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά 1,6 εκατοστιαία μονάδα (27,2% το 2013, από 25,6% το 2012).

Παρουσιάζει υψηλές, μειωμένες κατά 25,7 εκατ. ευρώ ζημιές προ φόρων (18,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 44,1 εκατ. ευρώ) και μετά την πρόβλεψη για φόρους αναλόγως μειωμένες ζημιές (20,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 44,7 εκατ. ευρώ το 2012).

Τα συνολικά έσοδα των 121 βιομηχανικών και βιοτεχνικών ΑΕ και ΕΠΕ του κλάδου, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2013 σε 139,1 εκατ. ευρώ. Οι 121 αυτές εταιρείες παραγωγής επίπλων στις 31.12.2013 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 450 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 121 επιχειρήσεων:

  • 16 επιχειρήσεις (13,2% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη σχεδόν 0,8 εκατ. ευρώ έναντι επίσης σχεδόν 0,8 εκατ. ευρώ το 2012, οριακά βελτιωμένα.
  • Οκτώ επιχειρήσεις (6,6%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012 με κέρδη 0,1 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 ζημιές 0,55 εκατ. ευρώ περίπου, έχοντας απώλειες 0,65 εκατ. ευρώ περίπου.
  • 79 επιχειρήσεις (65,3%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 21,9 εκατ. ευρώ έναντι 44,6 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένες έτσι κατά 22,7 εκατ. ευρώ.
  • 18 επιχειρήσεις (14,9%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012 με ζημιές 1,1 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 κέρδη της τάξεως του 0,9 εκατ. ευρώ, έχοντας ωφέλεια της τάξεως των δύο εκατ. ευρώ.
  • Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 75 επιχειρήσεων στη διάρκεια της χρήσης σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) έγινε ξανά θετική και ανήλθε σε 2%, από -2,2% το 2012.