Πτώση παραγωγής αλλά και εσόδων για την ελληνική βιομηχανία ξυλείας

Περαιτέρω δραματική πτώση της παραγωγής της και των εσόδων της παρουσιάζει εφέτος η ελληνική βιομηχανία ξυλείας, η οποία το 2012, σε συνθήκες πτώσης της παραγωγής της κατά 29,5%, κατέγραψε ζημιές ίσες προς το 34% των εσόδων της. 

   Το πρώτο εξάμηνο του 2013, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ο όγκος της παραγωγής ξύλου σημείωσε πτώση 15,1%, σε σύγκριση με την ίδια χρονική περίοδο του 2012, οπότε είχε καταγραφεί πτώση 36,6%. Παρά την επιβράδυνση της πτωτικής πορείας των παραγωγικών μεγεθών του, ο κλάδος φαίνεται να δίνει μάχη επιβίωσης, καθώς ο όγκος της παραγωγής του είναι πλέον 70,5% χαμηλότερος από τον αντίστοιχο του έτους 2005 και τα έσοδά του συνεχίζουν να συρρικνώνονται, λόγω της δραματικής υποχώρησης της εγχώριας ζήτησης και της παράλληλης έντασης του ανταγωνισμού, που συμπιέζει τις τιμές. Εξασθένηση παρουσιάζει εξάλλου η παρατηρούμενη τα τελευταία χρόνια διεύρυνση των εξαγωγών των επιχειρήσεων, λόγω μείωσης της ζήτησης και στις γειτονικές χώρες. 

   Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων του τομέα το πρώτο εξάμηνο του 2013 συνέχισε την πτωτική του πορεία, με συνέπεια στο δωδεκάμηνο Ιουλίου 2012- Ιουνίου 2013 να παρουσιάζει μείωση 20,5%, έναντι μείωσης 22,9% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο.

   Ειδικότερα τον Ιούνιο, σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2012, τα έσοδά τους μειώθηκαν κατά 32,4% (κατά 20,2% από πωλήσεις στην εγχώρια αγορά και κατά 54,1% από τη διάθεση προϊόντων στη διεθνή αγορά), ενώ τον Μάιο είχαν μειωθεί κατά 10,8%, σε σύγκριση με τον Μάιο του 2012.

   Ο βιομηχανικός τομέας της ξυλείας εμφάνισε το 2012, σε σύγκριση με το 2011, μειωμένες κατά 17% ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (27,3 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία), αυξημένες όμως ως ποσοστό των εσόδων του στο -13,4% (-12,8% το 2011), σε συνθήκες πτώσης των εσόδων του κατά 20% και δραματικής επιδείνωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά 5,2 εκατοστιαίες μονάδες (4,9% το 2012, από 10,1% το 2011).

   Τα συνολικά έσοδα 52 βιομηχανικών και βιοτεχνικών εταιρειών παραγωγής ξυλείας, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2012 σε 204,3 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα κατά 52,4 εκατ. ευρώ (-20%). 

   Οι 52 αυτές εταιρείες στις 31.12.2012 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 685 εκατ. ευρώ και ως σύνολο κατέγραψαν:

   – Μεικτά κέρδη 9,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 62% (-16 εκατ. ευρώ).

   – Ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 27,3 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 17% (+5,5 εκατ. ευρώ), αλλά αυξημένες ως ποσοστό των εσόδων (-13,4% έναντι -12,8% το 2011). 

   – Ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) 44 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 13% (+6,4 εκατ. ευρώ) και ίσες προς το -21,5% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -19,6% το 2011.

   – Ζημιές προ φόρων 61,7 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 9% σε ποσοστό και κατά 6,3 εκατ. ευρώ σε αξία (ζημιές 68 εκατ. ευρώ το 2011) και είναι ίσες προς το -30,2% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -26,5% το 2011.

   – Καθαρές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 69,3 εκατ. ευρώ, μειωμένες μόνο κατά 0,4 εκατ. ευρώ περίπου σε σχέση με το 2011 (ζημιές 69,7 εκατ. ευρώ το 2011) και είναι ίσες προς το -33,9% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -27,1% το 2011.

   Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών τους, σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από το CD-ROM «Ελληνική Βιομηχανία 2012-2013», το ΓΕΜΗ, το www.inr.gr, την Icap Group και τους διαδικτυακούς ιστότοπους και τις αρμόδιες υπηρεσίες των ίδιων των επιχειρήσεων, ορισμένες από τις οποίες ασχολούνται ολοένα και περισσότερο και με την εμπορία ξύλου, περιορίζοντας τις παραγωγικές τους δραστηριότητες.

   Τα ίδια κεφάλαια των 52 επιχειρήσεων (210,2 εκατ. ευρώ στις 31.12.2012) μειώθηκαν το 2012, εξαιτίας των ζημιών, κατά 23% (-63,7 εκατ. ευρώ). Παράλληλα, μειώθηκε το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων (684 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) κατά 7% (-51,5 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του τομέα υποχώρησε στο 30,7%, από 37,2% το 2011. Συγχρόνως, οι συνολικές υποχρεώσεις τους (473,8 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) αυξήθηκαν κατά 2,6% (+12,2 εκατ. ευρώ), με παράλληλη μείωση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων (-8,2 εκατ. ευρώ) και αύξηση των βραχυπρόθεσμων (+20,4 εκατ. ευρώ), που επιδεινώνει την κεφαλαιακή ευστάθεια του κλάδου. Το κυκλοφορούν ενεργητικό τους στις 31.12.2012 ήταν κατά 22,6% μικρότερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους. Πτώση κατά 4% παρουσίασε, εξάλλου, το πάγιο ενεργητικό τους. 

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 52 εταιρειών παραγωγής ξυλείας στη διάρκεια της χρήσης, σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ήταν -4%, από -4,5% το 2011.