Σήμανση CE

Η πιστοποίηση ενός προϊόντος εκφράζεται με το σήμα CE, το οποίο τοποθετείται επάνω στο προϊόν και αποτελεί τη δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιαστικές απαιτήσεις της σχετικής Ευρωπαϊκής νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία της υγείας, την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της χρήσης του. Το CE αποτελεί τη συντομογραφία της γαλλικής φράσης Conformite Europeene που σημαίνει Ευρωπαϊκή Συμμόρφωση. Η σημασία συμμόρφωσης CE δεν είναι σήμα ποιότητας. Υποδηλώνει ασφάλεια, υγιεινή, προστασία περιβάλλοντος. Έμμεσα υποδηλώνει τυποποιημένη παραγωγική διαδικασία. Είναι υποχρεωτικό για όλα τα δομικά προϊόντα που διακινούνται στις υπό σύνδεση χώρες και στις χώρες ελεύθερου εμπορίου με την Ε.Ε, ενώ ζητείται πλέον και από άλλες χώρες. Η σήμανση CE είναι πιο εύκολο να εγκατασταθεί σε επιχειρήσεις που διαθέτουν ISO. Στην πράξη λειτουργεί σαν υποστηρικτικό εργαλείο των πωλήσεων, για όσο καιρό δεν είναι υποχρεωτική η εφαρμογή κάποιων Προτύπων, είτε όπου δεν γίνεται αυστηρός έλεγχος της εφαρμογής του.

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ14351-1 αναφέρεται σε παράθυρα και εξώπορτες, ενώ αναμένεται να εκδοθεί άλλο Πρότυπο για εσωτερικές πόρτες. Το εν λόγω πρότυπο παραπέμπει στην εφαρμογή 76 Προτύπων συνολικά και καλύπτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
• Απαιτούμενη δύναμη χειρισμού
• Μηχανική αντοχή
• Εξαερισμό
• Αντοχή σε σφαίρα
• Αντοχή σε έκρηξη
• Αντοχή σε επαναλαμβανόμενα ανοίγματα – κλεισίματα
• Αντοχή σε διάρρηξη
• Συμπεριφορά στις διαφορές κλίματος (μέσα- έξω)
• Ειδικές απαιτήσεις

Και οι συρόμενες πόρτες και τα σταθερά στοιχεία εμπίπτουν στο ΕΝ14351-1 και πρέπει αντίστοιχα να φέρουν σήμανση CE. Για κάποιες από τις ιδιότητες που αναφέρονται πιο πάνω οι προδιαγραφές που χρησιμοποιούνται είναι οι πιο κάτω:
• Αντίσταση στην ανεμοπίεση (ΕΛΟΤ EN 12211)
• Υδατοστεγανότητα (ΕΛΟΤ EN 1027)
• Διαπερατότητα αέρα (ΕΛΟΤ EN 1026)
• Ηχομονωτική ικανότητα (ΕΛΟΤ ΕΝ 14351)
• Θερμομoνωτική ικανότητα (ΕΛΟΤ EN 12412.02,ΕΛΟΤ EN ISO 10077.02)
• Οπτικές και θερμικές ιδιότητες των υαλοπινάκων
• Φέρουσα ικανότητα των διατάξεων ασφαλείας (ΕΝ14609/ΕΝ 948 ή με υπολογιστικές μεθόδους).


Τα νέα δεδομένα της νομοθεσίας
Μέχρι το 2011 χρειαζόταν δήλωση συμμόρφωσης για τα κουφώματα, από της 9ης Μαρτίου 2011 όμως  γίνεται η  κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου και τίθεται σε ισχύ ο  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών. Η σημαντικότερη ίσως αλλαγή είναι η εισαγωγή της Δήλωσης Απόδοσης, η οποία αντικαθιστά την Δήλωση Συμμόρφωσης. Έτσι ενώ η δήλωση συμμόρφωσης ήταν ένα ενιαίο έντυπο για ένα σύνολο κατασκευών, η δήλωση απόδοσης είναι διαφορετική για κάθε προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών, με μόνη εξαίρεση τα πολλαπλά αντίγραφα ενός συγκεκριμένου προϊόντος. Αυτό στον τομέα των κουφωμάτων μεταφράζεται στο ότι μόνο πολλά τεμάχια της ίδιας ακριβώς κατασκευής μπορούν να έχουν την ίδια δήλωσης απόδοσης. Σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό τα κουφώματα θα πρέπει ένας κατασκευαστής προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών ανάμεσα σε αυτά και τα κουφώματα εξωτερικής χρήσης να καταρτίζει δήλωση απόδοσης . Δηλαδή θα πρέπει να συνοδεύει το κάθε προϊόν του με τις τιμές που επιτυγχάνει σε κάθε έλεγχο.