Προδιαγραφές Ε.Ε. για MDF

Προδιαγραφές Ευρωπαϊκής Ένωσης

EN 316/1997 Ινοπλάκες ξύλου. Ορισμός, ταξινόμηση, συμβολισμός.

Η ινοπλάκα ξύλου είναι προϊόν μορφής πλάκας πάχους ≥1,5 mm αποτελούμενο από λιγνινοκυτταρινικές πρώτες ύλες το οποίο παράγεται µε εφαρμογή υψηλών θερμοκρασιών µε ή χωρίς εφαρμογή συμπίεσης. Η σύνδεση-συγκόλληση μεταξύ των ινών επιτυγχάνεται είτε µε την αλληλοπλοκή των ινών και ενεργοποίηση χημικών συστατικών του ξύλου είτε µε την προσθήκη της κατάλληλης συγκολλητικής ουσίας.

Ταξινομούνται ανάλογα με:

 • Την μέθοδο παραγωγής
 • Το πάχος
 • Την πυκνότητα
 • Τις χρήσεις

Συμβολισμοί διαφόρων τύπων ινοπλακών

Ανάλογα µε την παραγωγή

 

Ανάλογα µε τις συνθήκες και σκοπό χρήσης

 

Σκληρές ινοπλάκες ΗΒ Υγρά περιβάλλοντα   Η
Μέσης σκληρότητας ΜΒL µε μικρότερη πυκνότητα Εξωτερικές συνθήκες            Ε
Φέρουσες κατασκευές L
Μέσης σκληρότητας µε ΜΒΗ

μεγαλύτερη πυκνότητα

– φόρτιση ανεξάρτητη Α χρόνου
Πορώδεις ινοπλάκες  SB – μικρή-πολύ μικρή S

διάρκεια φόρτισης

Ινοπλάκες μέσης πυκνότητας (ξηρή μέθοδος)

ΜDF

 

EN 318/1993 Προσδιορισμός των διαστασιακών μεταβολών µε μεταβολές της σχετικής υγρασίας

Αρχή της μεθόδου είναι ο κατ’ αρχήν κλιματισμός των δοκιμίων σε κανονικό κλίμα και στη συνέχεια κλιματισμός σε “ξηρό κλίμα” και σε “υγρό κλίμα” οπότε προσδιορίζονται η μείωση ή αύξηση των διαστάσεων αντίστοιχα.

Τα δοκίμια έχουν ορθογώνιο σχήμα και το πάχος της πλάκας. Από κάθε πλάκα επιλέγονται προς μέτρηση 3 δοκίμια µε το μήκος παράλληλα και 3 δοκίμια µε το μήκος κάθετα στη διεύθυνση παραγωγής. Η μέτρηση του μήκους γίνεται µε 2 τρόπος ενώ οι θέσεις μέτρησης του πάχους είναι 3.

EN 320/1993 Προσδιορισμός της αντοχής σε εξαγωγή βίδας

Αρχή της μεθόδου είναι ο προσδιορισμός της δύναμής που απαιτείται για την εξαγωγή (αξονικός) βίδας από τις όψεις (μεγάλες επιφάνειες) και τις πλευρές (σόκορα) της ινοπλάκας. Το τεστ της εξαγωγής βίδας από τις πλευρές εφαρμόζεται µόνο σε ινοπλάκες πάχους >15 mm. Από κάθε πλάκα παίρνονται 5 δοκίμια τετραγωνικής μορφής και κλιματίζονται σε κανονικό κλίμα. Μετά στο κέντρο των όψεων και στο κέντρο δύο γειτονικών πλευρών διανοίγονται µε οδηγό οπές, κάθετα στις επιφάνειες του δοκιμίου. Στις οπές αυτές εµπηγνύονται βίδες και ύστερα το δοκίμιο συγκρατείται καταλλήλως στη μηχανή αντοχής Κατά τη δοκιμή ασκείται σταθερή δύναμη µε ταχύτητα για την εξαγωγής της βίδας.

EN 321/1993 Κυκλικό τεστ σε υγρές συνθήκες.

Σύμφωνα µε τη προδιαγραφή αυτή τα δοκίμια υποβάλλονται σε τρεις κύκλους που περιλαμβάνουν την εμβάπτιση σε νερό, τη ψύξη και την ξήρανση. Στη συνέχεια προσδιορίζονται η κατά πάχος διόγκωση και ο εγκάρσιος εφελκυσμός. Ο κάθε κύκλος περιλαμβάνει 168 ώρες (1 εβδομάδα) και επαναλαμβάνεται 3 φορές. Μετά το πέρας κάθε κύκλου τα δοκίμια ψύχονται στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

EN 382/1993 Μέρος 1. – Προσδιορισμός της προσρόφησης από την επιφάνεια. Μέρος 1. Μέθοδος δοκιμής για ινοπλάκες που παράγονται µε τη ξηρή μέθοδο.

Αρχή της μεθόδου είναι η μέτρηση του μήκους της κηλίδας που σχηματίζεται στην επιφάνεια ενός δοκιμίου κατά τη ρίψη μιας σταγόνας τολουολίου επάνω σε αυτή. Τα δοκίμια κλιματίζονται σε κανονικό κλίμα προ της δοκιμής. Στη συνέχεια τοποθετούνται επί πλαισίου έτσι ώστε να σχηματίζουν γωνία 60ο και η διεύθυνση του μήκους των να συμπίπτει µε τη διεύθυνση λειάνσεως. Αφού στάξει στην επιφάνεια του δοκιμίου το τολουόλιο, μετράται το μέγιστο μήκος της κηλίδας επί µμιας ευθείας παράλληλης προς τις πλευρές του δοκιμίου. Ο προσδιορισμός γίνεται και στις δύο όψεις του δοκιμίου εφ’ όσον και οι δύο είναι λείες.

EN 382/1994 Μέρος 2. – Προσδιορισμός της προσρόφησης από την επιφάνεια. Μέρος 2. Μέθοδος δοκιμής για σκληρές ινοπλάκες.

Αρχή της μεθόδου είναι η μέτρηση της προσροφούμενης ποσότητας νερού (g/m2)

από τη λεία επιφάνεια σκληρών ινοπλακών εντός ορισμένου χρόνου. Το δοκίμιο τετραγωνικής μορφής, κλιματίζεται σε κανονικό κλίμα μέχρι σταθερού βάρους. Έπειτα, προσαρμόζεται στη μηχανή και επί αυτού τοποθετείται μεταλλικός κύλινδρος και εντός του κυλίνδρου τοποθετιέται αποταγμένο νερό και αφήνεται να επιδράσει στην επιφάνεια του δοκιμίου σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Μετά την παρέλευση του χρόνου αφαιρείται ο κύλινδρος και το εναπομείναν νερό, απομακρύνεται η περίσσεια νερού από την επιφάνεια του δοκιμίου και προσδιορίζεται το βάρος του.

EN 622-1/1997 Προδιαγραφές. Μέρος 1. Γενικές απαιτήσεις.

Γενικές απαιτήσεις για διαφόρους τύπους ινοπλακών

Τύπος ινοπλάκας
Μέθοδος

δοκιµής

Σκληρή

(HB)

Μέσης σκληρότητας

(MBL) και (ΜΒΗ)

Πορώδης

(SB)

Παραγωγή µε ξηρή

µέθοδο (MDF)

Αποκλίσεις διαστάσεων

–   Πάχος

–   Μήκος/Πλάτος

 

ΕΝ 324-1

ΕΝ 324-1

 

 

±2 mm/m,         έως

2 mm/m

1,5 mm/m

 

4-9

 

 

 

 

 

 

±5 mm

Ορθογωνικότητα ΕΝ 324-2
Ευθυτένεια πλευρών Μήκος/Πλάτος ΕΝ 324-2
Υγρασία (%) ΕΝ 322 4-9 4-9 4-11
Αποκλίσεις από τη µέση πυκνότητα (εντός της πλάκας)  

ΕΝ 323

 

 

 

∆υναµικό έκλυσης φορµαλδεΰδης

κλάση Α κλάση Β

 

ΕΝ 120

 

 

 

 

 

 

≤9 mg/100 g

≤40 mg/100 g

 

Οριακές αποκλίσεις πάχους ινοπλακών

 

Σκληρή (ΗΒ)

 

≤ 3,5

± 0,3 mm

Ονομαστικό πάχος (mm)

> 3,5 έως 5,5

± 0,5 mm

 

> 5,5

± 0,7 mm

 

Μέσης σκληρότητας

(MBL  και  ΜΒΗ)

 

≤ 10

± 0,7 mm

Ονοµαστικό πάχος (mm)

>10

± 0,8 mm

 

Πορώδης

(SB)

 

≤ 10

± 0,7 mm

Ονομαστικό πάχος (mm)

≥ 10 έως 19

± 1,2 mm

 

> 19

± 1,8 mm

 

Παραγωγή µε τη ξηρή

μέθοδο (MDF)

 

≤6

± 0,2 mm

Ονομαστικό πάχος (mm)

> 6 έως 19

± 0,2 mm

 

> 19

± 0,3 mm

 

Μέγιστος χρόνος μεταξύ των ποιοτικών ελέγχων

Ιδιότητα Μέγιστος χρόνος µεταξύ ελέγχων
∆υναµικό φορμαλδεΰδης* Κλάση Α

Κλάση Β

 

24 ώρες για κάθε τύπο ινοπλάκας

1 εβδομάδα για κάθε τύπο ινοπλάκας

Υγρασία πλάκας 8 ώρες για κάθε τύπο ινοπλάκας
Υπόλοιπες ιδιότητες των δύο προηγουµένων Πινάκων 8 ώρες για κάθε κλάση πάχους και τύπο ινοπλάκας

 

*Εάν οι ινοπλάκες εμφανίζουν μικρό ή ανύπαρκτο δυναμικό έκλυσης φορμαλδεΰδης τότε ο μέγιστος χρόνος μεταξύ του ποιοτικού ελέγχου µε απόφαση της παραγωγού εταιρείας μπορεί να αυξάνεται.

Οι ινοπλάκες ανάλογα µε το σκοπό και τη χρήση χρωματίζονται µε τρεις λωρίδες πλάτους τουλάχιστον 12 mm ως εξής:

Πρώτο χρώµα λευκό Γενικές χρήσεις
Πρώτο χρώµα κίτρινο Χρήση ως φέροντα στοιχεία κατασκευών
∆εύτερο χρώµα κυανούν Σε ξηρά περιβάλλοντα
∆εύτερο χρώµα πράσινο Σε υγρά περιβάλλοντα
∆εύτερο χρώµα καστανό Σε εξωτερικούς χώρους

 

ΕΝ 622-2/1997 Προδιαγραφές. Μέρος 2. Απαιτήσεις για σκληρές ινοπλάκες.

 1. Απαιτήσεις σε σκληρές ινοπλάκες προοριζόμενες για γενικές χρήσεις. Οι απαιτήσεις εδώ διαχωρίζονται ανάλογα µε τις κλιματικές συνθήκες χρήσης των πλακών.

Απαιτήσεις σε σκληρές ινοπλάκες γενικών χρήσεων για ξηρά περιβάλλοντα* (τύπος ΗΒ).

Πίνακας 1

*Ξηρά περιβάλλοντα: ισχύει για υγρασία ινοπλάκας η οποία αντιστοιχεί σε κλίμα Θ=20oC και σχετικής υγρασίας η οποία µόνο ολίγες εβδομάδες το χρόνο υπερβαίνει το 65%

Ονοµαστικό πάχος (mm)
Ιδιότητα Μέθοδος δοκιµής ≤3,5 >3,5 έως 5,5 >5,5
Κατά πάχος διόγκωση μετά 24 ώρες εμβάπτισης σε νερό (%)  

ΕΝ 317

 

35

 

30

 

25

Αντοχή σε

εγκάρσιο εφελκυσμό

(N/mm2)

 

ΕΝ 319

 

0,50

 

0,50

 

0,50

Αντοχή σε κάμψη

– Μέτρο θραύσης

(N/mm2)

 

ΕΝ 310

 

30

 

30

 

30

 

Απαιτήσεις σε σκληρές ινοπλάκες γενικών χρήσεων για υγρά περιβάλλοντα* (τύπος ΗΒ.Η).

Πίνακας 2

*Υγρά περιβάλλοντα: ισχύει για υγρασία ινοπλάκας η οποία αντιστοιχεί σε κλίμα Θ=20oC και σχετικής υγρασίας η οποία µόνο ολίγες εβδομάδες το χρόνο υπερβαίνει το 85%.

Ονοµαστικό πάχος (mm)
Ιδιότητα Μέθοδος δοκιµής ≤3,5 >3,5 έως 5,5 >5,5
Κατά πάχος διόγκωση
µετά 24 ώρες εµβάπτισης ΕΝ 317 25 20 20
σε νερό (%)
Αντοχή σε
εγκάρσιο εφελκυσµό ΕΝ 319 0,60 0,60 0,60
(N/mm2)
Αντοχή σε κάµψη
– Μέτρο θραύσης ΕΝ 310 35 32 30
(N/mm2)
Εγκάρσιος εφελκυσμός
μετά από βρασµό ΕΝ 319 0,30 0,30 0,25
(N/mm2) EN 1087-1

 

Απαιτήσεις σε σκληρές ινοπλάκες γενικών χρήσεων για εξωτερικούς χώρους* (τύπος ΗΒ.Ε).

Πίνακας 3

*Εξωτερικοί χώροι: έκθεση σε εξωτερικές κλιματικές συνθήκες ή επαφή µε νερό ή υδρατμό σε ένα υγρό περιβάλλον το οποίο όμως είναι αεριζόμενο.

Ονοµαστικό πάχος (mm)
Ιδιότητα Μέθοδος δοκιµής ≤3,5 >3,5 έως 5,5 >5,5
Κατά πάχος διόγκωση
µετά 24 ώρες εµβάπτισης ΕΝ 317 12 10 8
σε νερό (%)
Αντοχή σε
εγκάρσιο εφελκυσµό ΕΝ 319 0,70 0,60 0,50
(N/mm2)
Αντοχή σε κάµψη (N/mm2)
– Μέτρο θραύσης ΕΝ 310 40 35 32
– Μέτρο ελαστικότητας 3600 3100 2900
Αντοχή σε εγκάρσιο
εφελκυσµό µετά από ΕΝ 319
βρασµό (N/mm2) EN 1087-1 0,50 0,42 0,35

 

 1. Απαιτήσεις σε σκληρές ινοπλάκες που υπόκεινται σε φορτίσεις οποιασδήποτε διάρκειας. Οι απαιτήσεις όπως δείχνουν οι επόμενοι πίνακες, διαφωτίζονται ανάλογα µε τις κλιματικές συνθήκες χρήσης των πλακών.

Απαιτήσεις σε σκληρές ινοπλάκες υποκείμενες σε φορτίσεις για ξηρά περιβάλλοντα (τύπος ΗΒ.LA).

Πίνακας 4

Ονοµαστικό πάχος (mm)
Ιδιότητα Μέθοδος δοκιµής ≤3,5 >3,5 έως 5,5 >5,5
Κατά πάχος διόγκωση
µετά 24 ώρες εµβάπτισης ΕΝ 317 35 30 25
σε νερό (%)
Αντοχή σε
εγκάρσιο εφελκυσµό ΕΝ 319 0,60 0,60 0,60
(N/mm2)
Αντοχή σε κάµψη (N/mm2)
– Μέτρο θραύσης ΕΝ 310 33 32 30
– Μέτρο ελαστικότητας 2700 2500 2300

 

Απαιτήσεις σε σκληρές ινοπλάκες υποκείµενες σε φορτίσεις για υγρά περιβάλλοντα (τύπος ΗΒ.HLA1).

Πίνακας 5

Ονοµαστικό πάχος (mm)
Ιδιότητα Μέθοδος δοκιµής ≤3,5 >3,5 έως 5,5 >5,5
Κατά πάχος διόγκωση
µετά 24 ώρες εµβάπτισης ΕΝ 317 15 13 10
σε νερό (%)
Αντοχή σε
εγκάρσιο εφελκυσµό ΕΝ 319 0,80 0,70 0,65
(N/mm2)
Αντοχή σε κάµψη (N/mm2)
– Μέτρο θραύσης ΕΝ 310 38 36 34
– Μέτρο ελαστικότητας 3800 3600 3100
Αντοχή σε εγκάρσιο
εφελκυσµό µετά από ΕΝ 319
βρασµό (N/mm2) EN 1087-1 0,50 0,42 0,35

 

Απαιτήσεις σε σκληρές ινοπλάκες υποκείµενες σε υψηλές φορτίσεις για υγρά περιβάλλοντα (τύπος ΗΒ.HLA2).

Πίνακας 6

Ονοµαστικό πάχος (mm)
Ιδιότητα Μέθοδος δοκιµής ≤3,5 >3,5 έως 5,5 >5,5
Κατά πάχος διόγκωση
µετά 24 ώρες εµβάπτισης ΕΝ 317 15 13 10
σε νερό (%)
Αντοχή σε
εγκάρσιο εφελκυσµό ΕΝ 319 0,80 0,70 0,65
(N/mm2)
Αντοχή σε κάµψη (N/mm2)
– Μέτρο θραύσης ΕΝ 310 44 42 38
– Μέτρο ελαστικότητας 4500 4300 4100
Αντοχή σε εγκάρσιο
εφελκυσµό µετά από ΕΝ 319
βρασµό (N/mm2) EN 1087-1 0,50 0,42 0,35
Αντοχή σε κάµψη µετά
Από βρασµό (N/mm2) ΕΝ 310
– Μέτρο θραύσης ΕΝ 1087-1 17 16 15

 

Μέγιστος χρόνος µεταξύ ποιοτικών ελέγχων

Ιδιότητα Μέγιστος χρόνος µεταξύ ποιοτικών ελέγχων
Γενικές ιδιότητες       ΕΝ 622-1
Εγκάρσιος εφελκυσµός

µετά από βρασµό

24 ώρες
Όλες οι λοιπές ιδιότητες
που αναφέρονται στους

Πίνακες 1 έως 6

8 ώρες

 

Πίνακας πρόσθετων πληροφοριών

Ιδιότητα Μέθοδος δοκιµής Οριακές τιµές
Μεταβολή των διαστάσεων
(%)
– Μήκος ΕΝ 318 0,25
– Πάχος ΕΝ 318 10
Προσρόφηση νερού από

µια όψη (g/m2)

EN 382-2 300
Περιεκτικότητα σε άµµο

(%)

ISO 3340 0,05

 

Οι σκληρές ινοπλάκες ανάλογα µε το σκοπό και τη χρήση χρωματίζονται µε δύο ή τρεις λωρίδες πλάτους τουλάχιστον 12 mm ως εξής:

Χρήσεις Χρωµατισµός Τύπος ινοπλάκας Πίνακες
Γενικές χρήσεις, Ξηρά περιβάλλοντα λευκός, λευκός, κυανός ΗΒ 1
»            , Υγρά περιβάλλοντα λευκός, λευκός, πράσινος ΗΒ.Η 2
»            , Εξωτερικοί χώροι λευκός, λευκός, καστανός ΗΒ.Ε 3
Φορτίσεις          , Ξηρά περιβάλλοντα κίτρινος, κίτρινος, κυανός ΗΒ.LA 4
»             ,Υγρά περιβάλλοντα κίτρινος, κίτρινος,, πράσινος ΗΒ.HLA1 5
Υψηλές φορτίσεις, Υγρά περιβάλλοντα κίτρινος, πράσινος HB.HLA2 6

 

Μετά τον ποιοτικό έλεγχο σε κάθε πλάκα αναγράφονται:

 • το όνομα της παραγωγού εταιρείας ή κάποιο εμπορικό όνομα ή κάποιο σύμβολο
 • ο τύπος της ινοπλάκας (σύντομος χαρακτηρισμός δηλ. HB, H, HB.E, HB.LA, HB.HLA1, HB.HLA2)
 • το ονομαστικό πάχος
 • η εβδομάδα και το έτος παραγωγής.

ΕΝ 622-3/1997 Προδιαγραφές. Μέρος 3. Απαιτήσεις για ινοπλάκες μέσης σκληρότητας.

 1. Απαιτήσεις ινοπλακών μέσης πυκνότητας προοριζόμενων για γενικές τις. Οι απαιτήσεις αυτές διαχωρίζονται, τις δείχνουν οι επόμενοι πίνακες, ανάλογα µε τις κλιματικές συνθήκες χρήσης των πλακών.

Απαιτήσεις σε ινοπλάκες μέσης σκληρότητας γενικών χρήσεων για ξηρά περιβάλλοντα (τύποι MBL και MBH).

Πίνακας 1

Ονοµαστικό πάχος (mm)

Τύποι ινοπλακών

Ιδιότητα Μέθοδος δοκιµής ≤10 >10
MBL MBH MBL MBH
Κατά πάχος διόγκωση µετά 24 ώρες εµβάπτιση σε νερό (%)  

ΕΝ 317

 

20

 

15

 

20

 

15

 

Αντοχή σε

Εγκάρσιο εφελκυσµό

(N/mm2)

 

ΕΝ 319

 

 

0,10

 

 

0,10

 

Αντοχή σε κάµψη

(N/mm2)

– Μέτρο θραύσης

 

 

ΕΝ 310

 

 

10

 

 

15

 

 

8

 

 

12

 

Απαιτήσεις σε ινοπλάκες μέσης σκληρότητας γενικών χρήσεων για υγρά περιβάλλοντα (τύποι MBL.Η και MBH.Η).

Πίνακας 2

Ονοµαστικό πάχος (mm)

Τύποι ινοπλακών

Ιδιότητα Μέθοδος δοκιµής ≤10 >10
MBL.Η MBH.Η MBL.Η MBH.Η
Κατά πάχος διόγκωση µετά 24 ώρες εµβάπτιση σε νερό (%)  

ΕΝ 317

 

15

 

10

 

15

 

10

 

Αντοχή σε

Εγκάρσιο εφελκυσµό

(N/mm2)

 

ΕΝ 319

 

 

0,30

 

 

0,30

 

Αντοχή σε κάµψη

(N/mm2)

–   Μέτρο θραύσης

–   Μέτρο θραύσης

µετά από βρασµό

 

 

ΕΝ 310

ΕΝ 1087-1

 

 

12

 

 

18

6

 

 

10

 

 

15

5

 

Απαιτήσεις σε ινοπλάκες μέσης σκληρότητας γενικών χρήσεων για εξωτερικούς χώρους* (τύποι MBL.Ε και MBH.Ε).

Πίνακας 3

Ονοµαστικό πάχος (mm)

Τύποι ινοπλακών

Ιδιότητα Μέθοδος δοκιµής £10 >10
MBL.Ε MBH.Ε MBL.Ε MBH.Ε
Κατά πάχος διόγκωση µετά 24 ώρες εµβάπτιση σε νερό (%)  

ΕΝ 317

 

9

 

6

 

9

 

6

 

Αντοχή σε

εγκάρσιο εφελκυσµό

(N/mm2)

 

ΕΝ 319

 

 

0,30

 

 

0,30

 

Αντοχή σε κάµψη

(N/mm2)

–   Μέτρο θραύσης

–   Μέτρο ελαστικότητας

–   Μέτρο θραύσης

µετά από βρασµό

 

 

ΕΝ 310

ΕΝ 310

ΕΝ 1087-1

 

 

14

 

 

21

2400

8

 

 

12

 

 

18

220

6

 

 1. Οι απαιτήσεις σε ινοπλάκες μέσης σκληρότητας προοριζόμενες να υποστούν φορτίσεις (οποιασδήποτε διάρκειας) ως µέλη κατασκευών αναφέρονται µόνο στον τύπο MBH δηλ. της υψηλότερης πυκνότητας και διαχωρίζονται όπως δείχνουν οι επόμενοι πίνακες ανάλογα µε τις κλιματικές συνθήκες χρήσης των πλακών.

Απαιτήσεις σε ινοπλάκες μέσης σκληρότητας προοριζόμενες να υποστούν φορτίσεις σε ξηρά περιβάλλοντα (τύπος MBH.LA1).

Πίνακας 4

Ιδιότητα Μέθοδος δοκιµής Ονοµαστικό πάχος (mm)
≤10 >10
Κατά πάχος διόγκωση µετά από 24 ώρες εµβάπτισης

σε νερό (%)

 

ΕΝ 317

 

15

 

15

 

Αντοχή σε

εγκάρσιο εφελκυσµό

(N/mm2)

 

ΕΝ 319

 

0,10

 

0,10

 

Αντοχή σε κάµψη

(N/mm2)

–   Μέτρο θραύσης

–   Μέτρο ελαστικότητας

 

 

ΕΝ 310

ΕΝ 310

 

 

18

1800

 

 

15

1600

 

Απαιτήσεις σε ινοπλάκες μέσης σκληρότητας προοριζόμενες να υποστούν φορτίσεις σε ξηρά περιβάλλοντα (τύπος MBH.LA2).

Πίνακας 5

Ιδιότητα Μέθοδος δοκιµής Ονοµαστικό πάχος (mm)
£10 >10
Κατά πάχος διόγκωση µετά από 24 ώρες εµβάπτισης

σε νερό (%)

 

ΕΝ 317

 

15

 

15

Αντοχή σε

εγκάρσιο εφελκυσµό

(N/mm2)

 

ΕΝ 319

 

0,20

 

0,20

Αντοχή σε κάµψη

(N/mm2)

–   Μέτρο θραύσης

–   Μέτρο ελαστικότητας

 

 

ΕΝ 310

ΕΝ 310

 

 

21

2700

 

 

118

2500

 

Απαιτήσεις σε ινοπλάκες µέσης σκληρότητας προοριζόµενες να υποστούν φορτίσεις σε ξηρά περιβάλλοντα (τύπος MBH.ΗLS1).

Πίνακας 6

Ιδιότητα Μέθοδος δοκιµής Ονοµαστικό πάχος (mm)
≤10 >10
Κατά πάχος διόγκωση µετά
από 24 ώρες εµβάπτισης ΕΝ 317 7 7
σε νερό (%)
Αντοχή σε
εγκάρσιο εφελκυσµό ΕΝ 319 0,40 0,40
(N/mm2)
Αντοχή σε κάµψη
(N/mm2)
– Μέτρο θραύσης ΕΝ 310 25 22
– Μέτρο ελαστικότητας ΕΝ 310 2300 2100
Αντοχή σε εγκάρσιο
εφελκυσµό µετά από EN 319 0,20 0,20
βρασµό (N/mm2) EN 1087-1

 

Απαιτήσεις ινοπλακών μέσης σκληρότητας προοριζόμενων να υποστούν υψηλές φορτίσεις σε υγρά περιβάλλοντα (τύπος MBH.ΗLS2).

Πίνακας 7

Ιδιότητα Μέθοδος δοκιµής Ονοµαστικό πάχος (mm)
≤10 >10
Κατά πάχος διόγκωση µετά
από 24 ώρες εµβάπτισης ΕΝ 317 7 7
σε νερό (%)
Αντοχή σε
εγκάρσιο εφελκυσµό ΕΝ 319 0,40 0,40
(N/mm2)
Αντοχή σε κάµψη
(N/mm2)
– Μέτρο θραύσης ΕΝ 310 28 25
– Μέτρο ελαστικότητας ΕΝ 310 2900 2800
– Μέτρο θραύσης µετά ΕΝ 1087-1 10 9
από βρασµό
Αντοχή σε εγκάρσιο
εφελκυσµό µετά από EN 319 0,20 0,20
βρασµό (N/mm2) EN 1087-1

 

Μέγιστος χρόνος μεταξύ ποιοτικών ελέγχων

Ιδιότητα Μέγιστος χρόνος µεταξύ ποιοτικών ελέγχων
Γενικές ιδιότητες ΕΝ 622-1
Εγκάρσιος εφελκυσµός

µετά από βρασµό

24 ώρες
Όλες οι λοιπές ιδιότητες
που αναφέρονται στους 8 ώρες
Πίνακες 1 έως 7

 

Οριακές τιμές που μπορεί να απαιτηθούν

Ιδιότητα Μέθοδος δοκιµής Οριακές τιµές
Μεταβολή των διαστάσεων
(%)
– Μήκος ΕΝ 318 0,20
– Πάχος ΕΝ 318 7
Αντοχή σε εξαγωγή βίδας κάθετα στις όψεις (N/mm) EN 320 30
Περιεκτικότητα σε άµµο

(%)

ISO 3340 0,05

 

Μετά τον ποιοτικό έλεγχο σε κάθε πλάκα αναγράφονται:

 • το όνομα της παραγωγού εταιρείας ή κάποιο εμπορικό όνομα ή άλλο σύμβολο
 • ο τύπος της ινοπλάκας (MBL, MBH, MBL.H, MBH.H, MBL.E, MBH.E, MBH.LA1, MBH.LA2, MBH.HLS1, MBH.HLS2)
 • το ονομαστικό πάχος
 • η εβδομάδα και το έτος παραγωγής

Οι ινοπλάκες μέσης σκληρότητας ανάλογα µε το σκοπό και τη χρήση χρωματίζονται από την παραγωγό εταιρεία µε δύο ή τρεις λωρίδες πλάτους τουλάχιστον 12 mm ως εξής:

Χρήσεις Χρωµατισµός Τύπος ινοπλάκας Πίνακες
Γενικές χρήσεις, Ξηρά περιβάλλοντα λευκός, λευκός, κυανός MBL, MBH 1
» , Υγρά περιβάλλοντα λευκός, λευκός, πράσινος MΒL.Η, MBH.H 2
» , Εξωτερικοί χώροι λευκός, λευκός, καστανός MΒL.Ε, MBH.E 3
Φορτίσεις , Ξηρά περιβάλλοντα κίτρινος, κίτρινος, κυανός MΒH.LA1 4
» ,Υγρά περιβάλλοντα κίτρινος, κίτρινος,, πράσινος ΜΒH.ΗLS1 5
Υψηλές φορτίσεις, Ξηρά περιβάλλοντα κίτρινος, κυανός MBH.LA2 6
» ,Υγρά περιβάλλοντα κίτρινος, πράσινος MBH.HLS2 7

 

ΕΝ 622-4/1997 Προδιαγραφές. Μέρος 4. Απαιτήσεις για πορώδεις ινοπλάκες.

 1. Απαιτήσεις σε πορώδεις ινοπλάκες γενικών χρήσεων. Ανάλογα µε τις κλιματικές συνθήκες χρήσης οι ινοπλάκες διαχωρίζονται όπως δείχνουν οι επόμενοι πίνακες

Απαιτήσεις σε πορώδεις ινοπλάκες γενικών χρήσεων για ξηρά περιβάλλοντα (τύπος SB).

Πίνακας 1

Ονοµαστικό πάχος (mm)
Ιδιότητα Μέθοδος δοκιµής ≤10 >10 έως 19 >19
Κατά πάχος διόγκωση

µετά από 2 ώρες εµβάπτισης σε νερό (%)

 

ΕΝ 317

 

10

 

10

 

10

Αντοχή σε κάµψη

(N/mm2)

– Μέτρο θραύσης

 

 

ΕΝ 310

 

 

0,9

 

 

0,8

 

 

0,8

 

Απαιτήσεις σε πορώδεις ινοπλάκες γενικών χρήσεων για υγρά περιβάλλοντα (τύπος SB.Η).

Πίνακας 2

Ονοµαστικό πάχος (mm)
Ιδιότητα Μέθοδος δοκιµής ≤10 >10 έως 19 >19
Κατά πάχος διόγκωση

µετά από 2 ώρες εµβάπτισης σε νερό (%)

 

ΕΝ 317

 

7

 

7

 

7

Αντοχή σε κάµψη

(N/mm2)

– Μέτρο θραύσης

 

 

ΕΝ 310

 

 

1,1

 

 

1,0

 

 

0,8

 

Απαιτήσεις σε πορώδεις ινοπλάκες γενικών χρήσεων για εξωτερικούς χώρους (τύπος SB.Ε).

Πίνακας 3

Ονοµαστικό πάχος (mm)
Ιδιότητα Μέθοδος δοκιµής ≤10 >10 έως 19 >19
Κατά πάχος διόγκωση

µετά από 2 ώρες εµβάπτισης σε νερό (%)

 

ΕΝ 317

 

6

 

6

 

6

Αντοχή σε κάµψη

(N/mm2)

– Μέτρο θραύσης

 

 

ΕΝ 310

 

 

1,2

 

 

1,1

 

 

0,9

 

 1. Οι απαιτήσεις σε πορώδεις ινοπλάκες που προορίζονται να υποστούν φορτίσεις αναφέρονται σε φορτίσεις πολύ μικρής – μικρής διάρκειας και διαχωρίζονται όπως δείχνουν οι επόμενοι πίνακες ανάλογα µε τις κλιματικές συνθήκες εφαρμογής.

Απαιτήσεις σε πορώδεις ινοπλάκες προοριζόμενες να υποστούν φορτίσεις σε ξηρά περιβάλλοντα (τύπος SB.LS).

Πίνακας 4

Ονοµαστικό πάχος (mm)
Ιδιότητα Μέθοδος δοκιµής ≤10 >10 έως 19 >19
Κατά πάχος διόγκωση

µετά από 2 ώρες εµβάπτισης σε νερό (%)

Αντοχή σε κάµψη

(N/mm2)

–   Μέτρο θραύσης

–   Μέτρο ελαστικότητας

 

ΕΝ 317

 

8

 

 

 

1,2

140

 

8

 

 

 

1,1

130

 

8

 

 

 

0,9

100

 

 

ΕΝ 310

 

Απαιτήσεις σε πορώδεις ινοπλάκες προοριζόμενες να υποστούν φορτίσεις σε υγρά περιβάλλοντα (τύπος SB.ΗLS).

Πίνακας 5

Ονοµαστικό πάχος (mm)
Ιδιότητα Μέθοδος δοκιµής ≤10 >10 έως 19 >19
Κατά πάχος διόγκωση

µετά από 2 ώρες εµβάπτισης σε νερό (%)

 

ΕΝ 317

 

6

 

6

 

6

Αντοχή σε κάµψη

(N/mm2)

–   Μέτρο θραύσης

–   Μέτρο ελαστικότητας

 

 

ΕΝ 310

 

 

1,3

150

 

 

1,2

140

 

 

1,0

120

 

Μέγιστος χρόνος μεταξύ ποιοτικών ελέγχων

Ιδιότητα Μέγιστος χρόνος µεταξύ ποιοτικών ελέγχων
Γενικές ιδιότητες ΕΝ 622-1
Όλες οι λοιπές ιδιότητες
που αναφέρονται στους 8 ώρες
Πίνακες 1 έως 5

 

Μετά τον ποιοτικό έλεγχο σε κάθε πλάκα αναγράφονται:

 • το όνομα της παραγωγού εταιρείας ή κάποιο εμπορικό όνομα ή κάποιο σύμβολο
 • ο τύπος της ινοπλάκας (SB, SB.H, SB.E, SB.LS, HLS)
 • το ονομαστικό πάχος
 • η εβδομάδα και το έτος παραγωγής

Οι πορώδεις ινοπλάκες ανάλογα µε το σκοπό και τη χρήση χρωματίζονται από την παραγωγό εταιρεία µε λωρίδες χρώματος πλάτους τουλάχιστον 12 mm ως ακολούθως:

Χρήσεις Χρωµατισµός Τύπος ινοπλάκας Πίνακες
Γενικές χρήσεις, Ξηρά περιβάλλοντα λευκός, λευκός, κυανός SB 1
»            , Υγρά περιβάλλοντα λευκός, λευκός, πράσινος SB.H 2
»            , Εξωτερικοί χώροι λευκός, λευκός, καστανός SB.E 3
Φορτίσεις          , Ξηρά περιβάλλοντα κίτρινος, κίτρινος, κυανός SB.LS 4
»             ,Υγρά περιβάλλοντα κίτρινος, κίτρινος,, πράσινος SB.HLS 5

 

ΕΝ 622-5/1997 Προδιαγραφές. Μέρος 5. Απαιτήσεις σε ινοπλάκες παραγόμενες µε την ξηρή μέθοδο (MDF)

 1. Απαιτήσεις σε µοριοπλάκες τύπου MDF γενικών χρήσεων. Ανάλογα µε τις κλιματικές συνθήκες χρήσης διακρίνονται διάφοροι υποτύποι όπως δείχνουν οι επόμενοι πίνακες.

Απαιτήσεις σε ινοπλάκες γενικών χρήσεων για ξηρά περιβάλλοντα* (τύπος  MDF).

Πίνακας 1

Ονοµαστικό πάχος (mm)
Ιδιότητα Μέθοδος δοκιµής 1,8

έως

2,5

>2,5

έως

4,0

>4

έως

6

>6

έως

9

>9

έως

12

>12

έως

19

>19

έως

30

>30

έως

45

>45
Κατά πάχος διόγκωση
µετά 24 ώρες εµβάπτισης ΕΝ 317 45 35 30 17 15 12 10 8 6
σε νερό (%)
Αντοχή σε
εγκάρσιο εφελκυσµό EN 319 0,65 0,65 0,65 0,65 0,60 0,55 0,55 0,50 0,50
(Ν/mm2)
Αντοχή σε κάµψη (Ν/mm2)
– Μέτρο θραύσης ΕΝ 310 23 23 23 23 22 20 18 17 15
– Μέτρο ελαστικότητας ΕΝ 310 2700 2700 2500 2200 2100 1900 1700

 

Απαιτήσεις σε ινοπλάκες γενικών χρήσεων για υγρά περιβάλλοντα* (τύπος MDF.Η).

Πίνακας 2

Ονοµαστικό πάχος (mm)
Ιδιότητα Μέθοδος δοκιµής 1,8

έως

2,5

>2,5

έως

4,0

>4

έως

6

>6

έως

9

>9

έως

12

>12

έως

19

>19

έως

30

>30

έως

45

>45
Κατά πάχος διόγκωση µετά 24 ώρες εµβάπτισης σε νερό (%)  

ΕΝ 317

 

35

 

30

 

18

 

12

 

10

 

8

 

7

 

7

 

6

Αντοχή σε

εγκάρσιο εφελκυσµό

(Ν/mm2)

 

EN 319

 

0,70

 

0,70

 

0,70

 

0,80

 

0,80

 

0,75

 

0,75

 

0,70

 

0,60

Αντοχή σε κάµψη (Ν/mm2)

–   Μέτρο θραύσης

–   Μέτρο ελαστικότητας

 

ΕΝ 310

ΕΝ 310

 

27

2700

 

27

2700

 

27

2700

 

27

2700

 

26

2500

 

24

2400

 

22

2300

 

17

2200

 

15

2000

Κατά πάχος διόγκωση

µετα κυκλικό τεστ

(%)

 

ΕΝ 317

ΕΝ 321

 

50

 

40

 

25

 

19

 

16

 

15

 

15

 

15

 

15

Εγκάρσιος εφελκυσµός

µετα΄το κυκλικό τεστ

(Ν/mm2)

 

ΕΝ 319

ΕΝ 321

 

0,35

 

0,35

 

0,35

 

0,30

 

0,25

 

0,20

 

0,15

 

0,10

 

0,10

Εγκάρσιος εφελκυσµός

µετά το τεστ βρασµού

(Ν/mm2)

 

ΕΝ 319

ΕΝ 1087-1

 

0,20

 

0,20

 

0,20

 

0,15

 

0,15

 

0,12

 

0,12

 

0,10

 

0,10

 

 1. Απαιτήσεις σε ινοπλάκες τύπου MDF που προορίζονται να υποστούν φορτίσεις οποιασδήποτε διάρκειας ως µέλη κατασκευών. Η κατηγορία αυτή ινοπλακών διαχωρίζεται όπως δείχνουν οι δυο παρακάτω πίνακες ανάλογα εάν η χρήση προορίζεται να γίνει σε ξηρά ή υγρά περιβάλλοντα.

Απαιτήσεις σε ινοπλάκες προοριζόμενες να υποστούν φορτίσεις σε ξηρά περιβάλλοντα (τύπος MDF.LA).

Πίνακας 3

Ονοµαστικό πάχος (mm)
Ιδιότητα Μέθοδος δοκιµής 1,8

έως

2,5

>2,5

έως

4,0

>4

έως

6

>6

έως

9

>9

έως

12

>12

έως

19

>19

έως

30

>30

έως

45

>45
Κατά πάχος διόγκωση
µετά 24 ώρες εµβάπτισης ΕΝ 317 45 35 30 17 15 12 10 8 6
σε νερό (%)
Αντοχή σε
εγκάρσιο εφελκυσµό EN 319 0,70 0,70 0,70 0,70 0,65 0,60 0,60 0,55 0,50
(Ν/mm2)
Αντοχή σε κάµψη (Ν/mm2)
– Μέτρο θραύσης ΕΝ 310 29 29 29 29 27 25 23 21 19
– Μέτρο ελαστικότητας ΕΝ 310 3000 3000 3000 3000 2800 2500 2300 2100 1900

 

Απαιτήσεις σε ινοπλάκες προοριζόμενες να υποστούν φορτίσεις σε υγρά περιβάλλοντα (τύπος MDF.ΗLS).

Πίνακας 4

Ονοµαστικό πάχος (mm)
Ιδιότητα Μέθοδος δοκιµής 1,8

έως

2,5

>2,5

έως

4,0

>4

έως

6

>6

έως

9

>9

έως

12

>12

έως

19

>19

έως

30

>30

έως

45

>45
Κατά πάχος διόγκωση

µετά 24 ώρες εµβάπτισης σε νερό (%)

 

ΕΝ 317

 

35

 

30

 

18

 

12

 

10

 

8

 

7

 

7

 

6

Αντοχή σε

εγκάρσιο εφελκυσµό

(Ν/mm2)

 

EN 319

 

0,70

 

0,70

 

0,70

 

0,80

 

0,80

 

0,75

 

0,75

 

0,70

 

0,60

Αντοχή σε κάµψη (Ν/mm2)

–  Μέτρο θραύσης

–  Μέτρο ελαστικότητας

 

ΕΝ 310

ΕΝ 310

 

34

3000

 

34

3000

 

34

3000

 

34

3000

 

32

2800

 

30

2700

 

28

2600

 

21

2400

 

19

2200

Κατά πάχος διόγκωση

µετά κυκλικό τεστ

(%)

 

ΕΝ 317

ΕΝ 321

 

50

 

40

 

25

 

19

 

16

 

15

 

15

 

15

 

15

Εγκάρσιος εφελκυσµός

µετά το κυκλικό τεστ

(Ν/mm2)

 

ΕΝ 319

ΕΝ 321

 

0,35

 

0,35

 

0,35

 

0,30

 

0,25

 

0,20

 

0,15

 

0,10

 

0,10

Εγκάρσιος εφελκυσµός

µετά το τεστ βρασµού

(Ν/mm2)

 

ΕΝ 319

ΕΝ 1087-1

 

0,20

 

0,20

 

0,20

 

0,15

 

0,15

 

0,12

 

0,12

 

0,10

 

0,10

 

Μέγιστος χρόνος μεταξύ ποιοτικών ελέγχων

Ιδιότητα Μέγιστος χρόνος µεταξύ ποιοτικών ελέγχων
Γενικές ιδιότητες ΕΝ 622-1
–   Κατά πάχος διόγκωση

µετά κυκλικό τεστ

–   Εγκάρσιος εφελκυσµός

µετά κυκλικό τεστ

–   Εγκάρσιος εφελκυσµός

µετά από βρασµό

1 εβδοµάδα

 

1 εβδοµάδα

 

8 ώρες

Όλες οι λοιπές ιδιότητες των Πινάκων

1 έως 4

 

8 ώρες

 

Μετά τον ποιοτικό έλεγχο σε κάθε πλάκα αναγράφονται:

 • το όνομα της παραγωγού εταιρείας, ή κάποιο εμπορικό όνομα ή κάποιο σύμβολο
 • ο τύπος της ινοπλάκας (MDF, MDF.H, MDF.LA, HLS)
 • το ονομαστικό πάχος
 • η εβδομάδα και το έτος παραγωγής
 • η κλάση αναφορικά µε το δυναμικό έκλυσης φορμαλδεΰδης (ΕΝ 622-1).

Οι ινοπλάκες τύπου MDF ανάλογα µε το σκοπό και τη χρήση χρωματίζονται από την παραγωγό εταιρεία µε λωρίδες χρώματος πλάτους τουλάχιστον 12 mm ως ακολούθως:

Χρήσεις Χρωµατισµός Τύπος ινοπλάκας Πίνακες
Γενικές χρήσεις, Ξηρά περιβάλλοντα λευκός, λευκός, κυανός MDF 1
»            , Υγρά περιβάλλοντα λευκός, λευκός, πράσινος MDF.H 2
Φορτίσεις          , Ξηρά περιβάλλοντα κίτρινος, κίτρινος, κυανός MDF.LA 3
»             ,Υγρά περιβάλλοντα κίτρινος, κίτρινος,, πράσινος MDF.HLS 4

 

 

DIN 68751/1987 Ινοπλάκες επενδυμένες µε διακοσμητικά πλαστικά φύλλα, Ορολογία, Απαιτήσεις

Ισχύει για σκληρές ινοπλάκες επενδυμένες µε διακοσμητικά πλαστικά φύλλα που χρησιμοποιούνται σε εσωτερικούς χώρους και την επιπλοποιία. Το πλαστικό φύλλο είναι χαρτί εμποτισμένο µε πολυμερές συμπυκνώσεως συνήθως µελαµίνης – φορμαλδεΰδης.

Οι ελάχιστες απαιτήσεις στις ιδιότητες των προϊόντων αυτού δίνονται στη συνέχεια.

 1. Αποκλίσεις από τις ονομαστικές διαστάσεις. Οι μέγιστες επιτρεπτές αποκλίσεις παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα.

Μέγιστες επιτρεπτές αποκλίσεις

Πάχος ινοπλάκας

mm

Αποκλίσεις διαστάσεων mm
Πάχος Πλάτος

 

 

mm

Μήκος

 

 

mm

Ορθογωνικότητα
Επένδυση           Επένδυ στη µία όψη             στις δύο

%                       %

ση όψεις  

 

mm

έως 4 ±7 ±8
2/1 mm
±3 ±5
>4 ±6 ±7

 

 1. Αντοχή σε κάμψη
 2. Μεταβολές (συμπεριφορά) κατά την πρόσκρουση ξένου σώματος.
 3. Μεταβολές των διαστάσεων.
 4. Δημιουργία ραγάδων
 5. Συμπεριφορά κατά την επαφή µε τσιγάρο
 6. Συμπεριφορά κατά την επαφή µε θερμό δοχείο
 7. Συμπεριφορά κατά την επαφή µε υδρατμό
 8. Συμπεριφορά στη δημιουργία κηλίδων
 9. Συμπεριφορά στη δημιουργία αμυχών (χαραγών)