Πιστοποιήσεις ξύλινων κουφωμάτων

Όπως έχουμε προαναφέρει τα ξύλινα κουφώματα είναι η ιδανική επιλογή για εξοικονόμηση ενέργειας και συνδυαστικά με τη μεγάλη διάρκεια ζωής και την υψηλή αισθητική τους.

Αυτό που πρέπει να γνωρίζει ο τελικός καταναλωτής, είναι πως οι πιστοποιήσεις και οι εγγυήσεις που συνοδεύουν τα εκάστοτε ξύλινα κουφώματα αποτελούν την επισφράγιση της ποιότητας των κουφωμάτων, με τη διαδικασία κατασκευής να πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανόνες και τις προϋποθέσεις που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επιδόσεις Ξύλινων Κουφωμάτων

Τα κουφώματα σχεδιάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργούν και να εξασφαλίζουν τη μέγιστη μόνωση από το κρύο του χειμώνα και τη ζέστη του καλοκαιριού, προστασία από την ηχορύπανση, την αντοχή σε ανεμοπίεση και τη διείσδυση νερού.

Η τεχνική απόδοση είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς διαφόρων παραμέτρων:

– Το μέγεθος του ξύλινου παραθύρου ή της ξύλινης πόρτας

– Το προφίλ που χρησιμοποιείται

– Το είδος του ξύλου που θα χρησιμοποιηθεί

– Ο τύπος του γυαλιού που χρησιμοποιείται

– Οι μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται και άλλα

Ο συνδυασμός αυτών των στοιχείων καθορίζει τα χαρακτηριστικά των ξύλινων παραθύρων ή της ξύλινης πόρτας από την άποψη της θερμικής και ακουστικής μόνωσης, τη διαπερατότητα του αέρα και του νερού, και την αντοχή σε παραμόρφωση από τον άνεμο. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνουμε παραδείγματα των επιδόσεων.

Γυαλί

Η έρευνα στον τομέα του υαλοπίνακα είναι σε συνεχή εξέλιξη, επιτυγχάνοντας εκπληκτικά αποτελέσματα στη βελτίωση της απόδοσης των ξύλινων παραθύρων και θυρών στους τομείς της θερμομόνωσης. Τα πρότυπα αναφοράς είναι EN 1026 και UNI EN 12207

Αεροδιαπερατότητα

Αυτό εκφράζει τον βαθμό στον οποίο ένα κλειστό παράθυρο επιτρέπει στον αέρα να διεισδύσει στο εσωτερικό σε συνθήκες όπου σημειώνεται διαφορά πίεσης μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Υπάρχουν 4 κατηγορίες, με την “4η” να καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό προστασίας. Τα πρότυπα αναφοράς είναι EN 1026 και UNI EN 12207.

Αντίσταση Αέρα

Η κατασκευαστική ικανότητα ενός ξύλινου παραθύρου, κάτω από μεγάλη πίεση του αέρα, να διατηρεί τις ιδιότητές του χωρίς να προκαλούνται παραμορφώσεις. Η υψηλότερη κατηγορία της αντίστασης στην πίεση του ανέμου είναι το “C 5”. Τα πρότυπα αναφοράς EN 12211 και UNI EN ISO 12210.

Θερμομόνωση

Ο συντελεστής θερμοπερατότητας Uw δείχνει το ποσοστό απώλειας της ενέργειας θέρμανσης ή ψύξης από την επιφάνεια ενός ξύλινου παραθύρου ή πόρτας. Το πρότυπο αναφοράς είναι το UNI EN ISO 10077-2.

Ηχομόνωση

Πρόκειται για την παθητική προστασία κατά του θορύβου που προσφέρουν τα ξύλινα παράθυρα ή οι πόρτες σε έναν εσωτερικό χώρο. Το πρότυπο αναφοράς είναι το UNI EN ISO 14351-1.

Υδατοστεγανότητα

Η αποτροπή διαρροής του νερού από τον εξωτερικό στον εσωτερικό χώρο. Η υδατοστεγανότητα κλιμακώνεται σε 9 κατηγορίες με την “9η” να υποδηλώνει ότι το ξύλινο παράθυρο ή η πόρτα έχει κατασκευαστεί έτσι να αποτρέπει τη διαρροή νερού σε συνθήκες που η ταχύτητα ανέμου υπολογίζεται στα 600 Pascal. Τα πρότυπα αναφοράς EN 1027 και UNI EN 12208.

Ουσιώδη χαρακτηριστικό/ιδιότητα
Υδατοπερατότητα
Αεροδιαπερατότητα
Ανεμοπίεση
Συντελ. Θερμομόνωσης
Ιδιότητες ακτινοβολίας Ηλιακός συντελεστής (g) / Βαθμός μετάδοσης φωτός (tv)
Ηχομόνωση
Επικίνδυνες ουσίες
Φέρουσα ικανότητα των διατάξεων ασφαλείας
Ύψος (μόνο για πόρτες)

 

Τι σημαίνει η σήμανση CE στα δομικά υλικά;

Η σήμανση CE μπήκε στη ζωή μας, αλλά δυστυχώς πολλοί δεν γνωρίζουν τον σκοπό και τα οφέλη που μπορεί να μας προσκομίσει. Για τη σωστή κατανόηση θα πρέπει αρχικά να διευκρινιστεί τι ακριβώς είναι η σήμανση CE στα δομικά υλικά, τι αποσκοπεί, πως την «αποκτά» ο κατασκευαστής και ποιοι είναι οι κανόνες!

Με τη σήμανση CE δεσμεύεται ο παραγωγός δομικών προϊόντων, ότι εκπληρώνει δυο βασικές απαιτήσεις. Αφ΄ ενός τις απαιτήσεις του Κανονισμού 305/2011, αφ’ ετέρου αυτές του εκάστοτε Εναρμονισμένου Ευρωπαϊκού Προτύπου (hEN) για κάθε κατηγορία/είδος προϊόντος. Τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα για τα δομικά προϊόντα είναι αυτά που έχουν καταρτιστεί, όπως και τα άλλα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, σύμφωνα με τις εντολές της Ε.Ε.. Συμπεριλαμβάνουν το βασικό παράρτημα ΖΑ, που καθορίζει τις υποχρεώσεις του παραγωγού του προϊόντος και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά, που πρέπει να ενημερώνει τους Καταναλωτές, ώστε να φέρει την επιβαλλόμενη σήμανση CE.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό, οι βασικές απαιτήσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στα δομικά υλικά/προϊόντα είναι:

  1. Μηχανική αντοχή και ευστάθεια
  2. Πυρασφάλεια
  3. Υγιεινή, υγεία και περιβάλλον
  4. Ασφάλεια χρήσης
  5. Προστασία κατά του θορύβου
  6. Εξοικονόμηση ενέργειας και συγκράτηση θερμότητας.
  7. Βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων

CE: δύο γράμματα, μια απλή συντομογραφία της γαλλικής φράσης «Communauté Εuropéenne» (Ευρωπαϊκή Κοινότητα) που έχουν προκαλέσει αρκετά προβλήματα και απορίες στην Ευρωπαϊκή και ιδιαίτερα στην Ελληνική αγορά. Η σήμανση CE για τα παράθυρα και τις εξωτερικές πόρτες είναι υποχρεωτική, για όλες τις χώρες-μέλη της Ε.Ε. από την 01/02/2010. Η βάση για τη σήμανση CE ήταν η ευρωπαϊκή οδηγία για τα δομικά υλικά 89/106/EEC και το εναρμονισμένο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14351-1, που ισχύει για όλα τα παράθυρα και τις εξωτερικές πόρτες, ανεξάρτητα από τον τύπο τους (π.χ. τοξωτά, με φεγγίτες) και του υλικού κατασκευής τους (αλουμίνιο, συνθετικό, ξύλο). Από τον Ιούλιο του 2013 πρέπει να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού κανονισμού ΕΕ 305/11. Ο Κανονισμός απαιτεί, ότι για τη σήμανση είναι απαραίτητη τουλάχιστον μια επίδοση.

Η σήμανση CE είναι ένα «Διαβατήριο» που επιτρέπει στα σημανθέντα προϊόντα την ελεύθερη διακίνηση και πώλησή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τη σήμανση αυτή δηλώνεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις και προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την ΕΕ. Η σήμανση CE αποδεικνύει τη συμμόρφωση του προϊόντος με τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Ο καθορισμός των ελάχιστων επιδόσεων ανά ιδιότητα είναι καθήκον της εκάστοτε χώρας. Στην Ελλάδα ο ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων) καθορίζει ανώτερους συντελεστές θερμοπερατότητας (U) και καθορίζει τις κατηγορίες αεροδιαπετατότητας.

Όλα τα δομικά προϊόντα που πρέπει να έχουν σήμανση CE, πρέπει να συνοδεύονται με τη Δήλωση Επίδοσης, στην οποία αναγράφονται ο βασικός και ο μοναδικός κωδικός, το όνομα του παραγωγού, πληροφορίες για τη χρήση που προβλέπεται και τουλάχιστον μια επίδοση από τις ιδιότητες που αναγράφονται στο αντίστοιχο εναρμονισμένο πρότυπο, καθώς και σε ποιο κοινοποιημένο εργαστήριο έγιναν οι μετρήσεις Επίσης το προϊόν πρέπει να συνοδεύεται συνήθως με πληροφορίες για τοποθέτηση (αν δεν τοποθετηθεί από τον παραγωγό), χρήση και συντήρηση. Και όλα αυτά πάντα στην επίσημη γλώσσα της ευρωπαϊκής χώρας που διακινούνται. Ο Καταναλωτής γνωρίζοντας τις επιδόσεις του προϊόντος ανά ιδιότητα μπορεί να επιλέξει το προϊόν που επιθυμεί για την τιμή που είναι διατεθειμένος να πληρώσει. Και επειδή ποιότητα σημαίνει ικανοποίηση των αναγκών και των επιθυμιών του Πελάτη/Καταναλωτή, η σήμανση CE συνδράμει προς τον σκοπό αυτό. Η σήμανση είναι υποχρεωτική όταν υπάρχει για το προϊόν εναρμονισμένο πρότυπο!

Συστήματα συμμόρφωσης και διαδικασίες απόδειξης

Αρμοδιότητες του Κατασκευαστή

Σύστημα συμμόρφωσης Έλεγχος παραγωγής (FPC) Αρχικός Έλεγχος Τύπου (ITT Δειγματοληπτικός
έλεγχος
1+ Χ Χ
1 Χ
2+ Χ Χ
3 Χ Χ
4 Χ Χ


Αρμοδιότητες του κοινοποιημένου φορέα

Σύστημα συμμόρφωσης Πρώτη επιθεώρηση της εργασίας και ελέγχου παραγωγής Αρχικός Έλεγχος Τύπου (ITT) Συνεχής
έλεγχος από εξωτερικό φορέα
Δειγματοληπτικός
έλεγχος
1+ Χ Χ Χ Χ
1 Χ Χ Χ
2+ Χ Χ
3 Χ
4

 

Ενδεικτικά τα κουφώματα και οι γκαραζόπορτες ανήκουν στην κατηγορία 3, ενώ παντζούρια, ρολά, σήτες και τέντες στην κατηγορία 4. Για τη σήμανση CE είναι απαραίτητες μετρήσεις (Αρχικός Έλεγχος Τύπου «ΙΤΤ») και η εφαρμογή Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής στο Εργοστάσιο (FPC), με σκοπό να μπορεί να αποδείξει ο παραγωγός, ότι παράγει τα προϊόντα που διαθέτει με τα υλικά και τον τρόπο που έχει παράξει το προϊόν που δοκίμασε (οι εκθέσεις μετρήσεων ισχύουν για υλικά και το προφίλ που χρησιμοποιήθηκε κατά τη δοκιμή).

Ο χρόνος τήρησης των αρχείων (του FPC) και η απαραίτητη απόδειξη συμμόρφωσης της παραγωγής προς το ΙΤΤ καθορίζεται στο παράρτημα ΖΑ του εκάστοτε εναρμονισμένου προτύπου (5-10 χρόνια). Σε προϊόντα που για τη σήμανση CE απαιτείται εμπλοκή του κοινοποιημένου φορέα περαιτέρω του ΙΤΤ, αυτό γίνεται διακριτό με ένα τετραψήφιο κωδικό που συνοδεύει το σήμα CE. Π.χ. του πιο αναγνωρισμένου φορέα στα κουφώματα ift Rosenheim είναι το 0757.